O Studium

Studium Języków Obcych jest ogólnouczelnianą jednostką dydaktyczną.

Studium Języków Obcych prowadzi działalność dydaktyczną w ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni realizując zadania dydaktyczne w zakresie nauczania języków obcych, w tym:

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • rosyjskiego

na rzecz wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Uczelnię oraz Szkołę Doktorską.