Egzamin końcowy

Na podstawie Regulamin Realizacji Lektoratów Języków Obcych z dnia 2 października 2020r. pkt.2 określono wymiar godzinowy zajęć z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wynosi 120 godzin realizowanych w trakcie czterech semestrów (30 godzin/semestr, 2 pkt. ECTS/semestr). Lektorat rozpoczyna się na pierwszym semestrze studiów i kończy egzaminem po semestrze czwartym. Na zakończenie semestrów 1-3 student otrzymuje zaliczenie z oceną.

Egzamin końcowy z języka obcego 

1. Egzamin końcowy z języków obcych na poziomie B2 odbywa się po zakończeniu lektoratu i jest jednakowy dla wszystkich studentów studiów pierwszego stopnia PK.
2. Zakres wymagań egzaminacyjnych oraz informacje dotyczące bieżącej sesji są podane do wiadomości studentów na stronie internetowej SJO.
3. Opis formy egzaminu oraz przykładowe zadania umieszczone są w załączniku.
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez studenta wszystkich czterech semestrów kursu języka obcego.
5. Termin egzaminu jest ustalany przez kierownika SJO w porozumieniu z władzami poszczególnych wydziałów w zgodzie z harmonogramem sesji.
6. Termin egzaminu końcowego z języków obcych w sesji zasadniczej i poprawkowej podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej 2 tygodnie przed egzaminem.
7. Wyniki egzaminu zostają ogłoszone do końca trwania sesji egzaminacyjnej.
8. Student ma prawo do jednego terminu w sesji zasadniczej i jednego terminu w sesji poprawkowej.
9. Student, który nie przystąpił do końcowego egzaminu z języka obcego w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia kierownikowi SJO usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Kierownik SJO, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu.
10. Studenci legitymujący się odpowiednim certyfikatem lub studenci, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,5 ze wszystkich semestrów lektoratu mogą zostać zwolnieni z egzaminu.
11. Ocena pozytywna z egzaminu nie podlega zmianie. W razie uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej.
12. Student ma prawo wglądu do swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu. W tym celu student zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia w terminach dyżurów podanych na tablicach informacyjnych SJO oraz na stronie internetowej SJO.
13. Studenci z niepełnosprawnością, którzy ubiegają się o szczególne warunki podczas egzaminu, proszeni są o złożenie stosownego wniosku w SJO co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.
14. Egzamin przeprowadzany jest przez nauczycieli SJO.

Opis egzaminu:

Uczelniany egzamin językowy jest wspólny dla wszystkich studentów danego języka. (UEJ)

Obowiązkowe są 2 części: pisemna i ustna.

Wynik punktowy testu: 100 pkt = 100%

Komponenty egzaminu i punktacja:

Część pisemna (80 pkt.): Część ustna (20 pkt.):
Słuchanie – 15 pkt. Mówienie
Słownictwo – 10 pkt.  
Gramatyka – 20 pkt.  
Funkcje językowe – 10 pkt.  
Czytanie – 15 pkt.  
Pisanie-10 pkt.  

Egzamin oceniany jest według następującej skali:

Ilość punktów: Ocena:
51-60 % maksymalnej ilości punktów Dostateczny (3.0)
61-70 % maksymalnej ilości punktów Dostateczny plus (3.5)
71-80 % maksymalnej ilości punktów Dobry (4.0)
81-90 % maksymalnej ilości punktów Dobry plus (4.5)
91-100 % maksymalnej ilości punktów Bardzo dobry (5.0)

 


ZAŁĄCZNIKI:

JĘZYK ANGIELSKI:

2022/2023

JĘZYK NIEMIECKI:

2022/2023