Egzamin końcowy

Na podstawie Regulamin Realizacji Lektoratów Języków Obcych z dnia 28 września 2016r. pkt.2 określono wymiar godzinowy zajęć z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wynosi 120 godzin realizowanych w trakcie czterech semestrów (30 godzin/semestr, 2 pkt. ECTS/semestr). Lektorat rozpoczyna się na pierwszym semestrze studiów i kończy egzaminem po semestrze czwartym. Na zakończenie semestrów 1-3 student otrzymuje zaliczenie z oceną.

Egzamin końcowy z języka obcego

1. Egzamin pisemny z języków obcych na poziomie B2 odbywa się po zakończeniu trwającego 120 godzin lektoratu i jest jednakowy dla wszystkich studentów studiów pierwszego stopnia PK.
2. Zakres wymagań egzaminacyjnych oraz informacje dotyczące bieżącej sesji są podane do wiadomości studentów na tablicach informacyjnych SJO oraz na stronie internetowej SJO.
3. Opis formy egzaminu oraz przykładowe zadania umieszczone są w załączniku.
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez studenta wszystkich czterech semestrów kursu języka obcego.
5. Termin egzaminu jest ustalany przez kierownika SJO w porozumieniu z władzami poszczególnych wydziałów i instytutu w zgodzie z harmonogramem sesji.
6. Termin i miejsce egzaminu pisemnego z języków obcych w sesji zasadniczej i poprawkowej podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej 2 tygodnie przed egzaminem.
7. Wyniki egzaminu zostają ogłoszone do końca trwania sesji egzaminacyjnej. Wpisu do indeksu dokonuje prowadzący zajęcia w ostatnim semestrze lektoratu.
8. Student ma prawo do jednego terminu w sesji zasadniczej i jednego terminu w sesji poprawkowej.
9. Student, który nie przystąpił do końcowego egzaminu z języka obcego w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia kierownikowi SJO usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Kierownik SJO, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu.
10. Studenci legitymujący się odpowiednim certyfikatem lub studenci, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,5 ze wszystkich semestrów lektoratu mogą zostać zwolnieni z egzaminu.
11. Ocena pozytywna z egzaminu nie podlega zmianie. W razie uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej.
12. Student ma prawo wglądu do swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu. W tym celu student zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia w terminach dyżurów podanych na tablicach informacyjnych SJO oraz na stronie internetowej SJO.
13. Niepełnosprawni studenci, którzy ubiegają się o szczególne warunki podczas egzaminu, proszeni są o złożenie stosownego wniosku w SJO co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

Procedura przeprowadzania egzaminu

1. Student przystępujący do egzaminu zobowiązany jest posiadać przy sobie  legitymację studencką lub dowód tożsamości.
2. Zajmowanie miejsc w sali rozpoczyna się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
3. Egzamin trwa 90 minut.
4. Na egzaminie obowiązuje strój formalny.
5. Niesamodzielna praca, komunikowanie się z innymi studentami lub korzystanie z urządzeń elektronicznych skutkuje usunięciem zdającego z sali, co jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu w danym terminie. Zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną wszelkich urządzeń elektronicznych, w tym telefonów, smartfonów, zegarków itp.
6. Na egzamin można wnosić zimne napoje w plastikowych butelkach szczelnie zamykanych.
7. W trakcie egzaminu nie można opuszczać sali. Opuszczenie sali następuje po zakończeniu egzaminu i zebraniu materiałów egzaminacyjnych przez komisję egzaminacyjną. W przypadkach związanych ze stanem zdrowia, konieczność opuszczenia sali należy zgłosić przed egzaminem.
8. Egzamin przeprowadzany jest przez nauczycieli SJO.

Opis egzaminu:

 1. Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech komponentów: gramatycznego, leksykalnego i zintegrowanego.
  – Komponent gramatyczny jest testem wielokrotnego wyboru. Zdający wybiera właściwą odpowiedź z czterech opcji. Za tę część zdający może zdobyć 30 punktów.
  – Komponent leksykalny składa się z zadań wielokrotnego wyboru i dopasowywania. Za tę część zdający może zdobyć 30 punktów.
  – Komponent zintegrowany składa się z zadań wielokrotnego wyboru, dopasowywania i uzupełniania luk w tekście. Za tę część zdający może zdobyć 40 punktów.
 2. Egzamin oceniany jest według następującej skali:
  60%-67% maksymalnej ilości punktów – dostateczny (3.0)
  68%-74% maksymalnej ilości punktów – dostateczny plus (3.5)
  75%-82% maksymalnej ilości punktów – dobry (4.0)
  83%-89% maksymalnej ilości punktów – dobry plus (4.5)
  90% maksymalnej ilości punktów – bardzo dobry (5.0)

Załączniki:

 1. Przykładowy egzamin z języka angielskiego(klucz)
 2. Przykładowy egzamin z języka niemieckiego(klucz)
 3. Navigate Intermediate i-Guide (format PDF)
 4.