O Studium

Studium Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uczelni.

Studium prowadzi działalność dydaktyczna w ścisłej współpracy z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi i innymi jednostkami Uczelni, w zakresie nauczania języków obcych, a w szczególności języków:

  • angielskiego,
  • francuskiego,
  • niemieckiego,
  • rosyjskiego,

ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczami studiów doktoranckich i innych.

Studium może prowadzić prace naukowo-badawczekształcenie kadry naukowej.

Do zakresu działania Studium Języków Obcych należy w szczególności:
1)  współudział w opracowywaniu projektów szczegółowych programów nauczania języków obcych,
2)  realizacja programu Uczelni w zakresie nauczania języków obcych, wychowania, toku studiów itp.,
3)  zapewnienie odpowiednich warunków techniczno-kadrowych dla realizacji programu nauczania języków obcych,
4)  przeprowadzenie analizy wyników osiąganych w nauczaniu języków obcych oraz opracowywanie odpowiednich wniosków w tym zakresie,
5)  inicjowanie i organizowanie oceny przydatności stosowanych podręczników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych,
6)  inicjowanie i wprowadzanie nowych technik i metod nauczania języków obcych,
7)  inicjowanie i organizowanie środków pomocy studentom w ich pracy własnej,
8)  planowanie i organizowanie pracy nad podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli języków obcych poprzez uczestnictwo w stażach zagranicznych, kursach krajowych, konferencjach i sympozjach,
9)  gospodarowanie środkami przyznanymi do realizacji zadań oraz prowadzenie ewidencji posiadanych składników majątkowych,
10) przygotowanie testów i udział w egzaminach wstępnych na wszystkich kierunkach studiów.