Statut Politechniki Koszalińskiej

Statut - tekst jednolity wg stanu na dzień 17 czerwca 2015r.

wynikający z:
- Uchwały Senatu Nr 30/2006 z dnia 21 czerwca 2006r.
- Uchwały Senatu Nr 5/2012 z dnia 28 lutego 2012r.
- Uchwały Senatu Nr 26/2015 z dnia 17 czerwca 2015r.

 

Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej

Uchwała Nr 40/2017 z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 16 listopada 2005 r.  w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych  i rozliczania czasu pracy nauczycieli akademickich oraz finansowania wynagrodzeń  za niektóre prace wykonywane przez pracowników Politechniki Koszalińskiej  (tekst jednolity – Obwieszczenie Nr 3/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. z późn. zm.)

 

Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej

 

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Politechnice Koszalińskiej 

 


 

Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 3 października 2017 r.
w sprawie organizacji kursów językowych dla pracowników Politechniki Koszalińskiej realizowanych od roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie organizacji zajęć ogólnouczelnianych na kierunkach kształcenia prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 (zmiana Zarządzenia Nr 10/2017)

 


 

Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie organizacji zajęć wyrównawczych dla studentów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie organizacji kursów językowych dla pracowników Politechniki Koszalińskiej realizowanych w roku akademickim 2016/2017Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie organizacji lektoratów języków obcych w Politechnice Koszalińskiej od roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

 


 

Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 1 września 2015r.
w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
- Zarzadzenie_Nr_15-36.pdf

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 23 lipca 2015r.
w sprawie organizacji kursów językowych dla pracowników Politechniki Koszalińskiej realizowanych w roku akademickim 2015/2016
- Zarzadzenie_Nr_15-35.pdf

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 20 lipca 2015r.
w sprawie organizacji lektoratów języków obcych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2015/2016
- Zarzadzenie_Nr_15-31.pdf

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 11 maja 2015r.
w sprawie Polityki Jakości Politechniki Koszalińskiej
- Zarzadzenie_Nr_15-23.pdf

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 11 maja 2015r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
- Zarzadzenie_Nr_15-22.pdf

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 15 stycznia 2015r.
w sprawie zasad gromadzenia i przechowywania dokumentacji dydaktycznej stanowiącej potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia przewidzianych dla określonych zajęć realizowanych w jednostkach uczelni
Zarzadzenie_Nr_15-06.pdf

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 15 stycznia 2015r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych
- Zarzadzenie_Nr_15-05.pdf
- Regulamin_hospitacji_2015.pdf
- Zalacznik_nr_1_Plan_hospitacji_.pdf
- Zalacznik_Nr_2_Protokol_z_hospitacji.pdf
- Zalacznik_nr_3_Sprawozdanie_z_hospitacji.pdf

 


 

Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 21 listopada 2014r.
w sprawie zasad rozliczania studiów podyplomowych/kursów i szkoleń, zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Koszalińskim Uniwersytecie Dziecięcym i innych odpłatnych usług edukacyjnych realizowanych w Politechnice Koszalińskiej

Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 21 listopada 2014r.
w sprawie zaliczania do pensum zajęć prowadzonych jako usługi edukacyjne mające na celu popularyzację wiedzy i promocję uczelni w ramach zawartych porozumień oraz zajęć prowadzonych w formie odpłatnej (Zał.1, Zał.2, Zał.3, Zał.4)

Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 19 września 2014r.
w sprawie organizacji zajęć wyrównawczych dla studentów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 22 lipca 2014r.
w sprawie organizacji lektoratów języków obcych oraz zajęć z wychowania fizycznego w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 15 maja 2014r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

 


 

Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie określenia zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych / Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

 


 

Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie rocznego wymiaru zadań dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych nauczycieli akademickich

 


 

Pozostałe zarządzenia Rektora
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Koszalińskiej pod adresem:
http://bip.tu.koszalin.pl/13086,13164,23632/23632